Produktutveckling

Design och produktion

En god idé kan kräva att man tar fram en produkt, enkel eller komplicerad, enstaka eller många, i olika material. Vi har ett nätverk av producenter och konstruktörer som kan ta fram helt nya, modifiera befintliga eller kanske vidareutveckla ett koncept. 

Produktdesign

Vi har genom våra partners stora möjligheter att ta fram anpassade produkter för er insamling. Vi har själva tagit fram trycksaker, stansar, plomber, bössor för mässor m.m. Självklart hjälper vi till med profilprodukter och ser till att de möter era uppsatta krav i fråga om miljö och kvalitet.

Produktion

Våra bössor produceras i Sverige likaså de trycksaker vi tar fram. Insamlingsbössorna kan återvinnas i kärl för hårda plastförpackningar. Tillverkningen är ISO-certifierad.  Vi har även kontakter med snickare och plastkonstruktörer för att ta fram unika produkter för insamlingar eller t.ex. priser.

Etik

Vi uppfyller svensk lagstiftning, i synnerhet vad gäller krav på bokföring och redovisning, betalning av skatter och sociala avgifter, anställningsvillkor för personal, framställning av tjänster och produkter samt befintliga miljökrav. Vi värnar om rättvisa och icke-diskriminering, vi är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi befattar oss inte med barnarbete, vapentillverkning eller vapenhandel, drog-/alkoholrelaterad eller pornografisk verksamhet.
All information i arbete med våra kunder betraktas som konfidentiell om ej annat meddelas.